مدیران عالی رتبه قدردانی نمی کنند

تحقیقات نشان می‌دهند افراد در رده‌های بالای سازمان نسب به کسانی که قدرت کم‌تری دارند تمایل کمتری برای ابراز قدردانی نشان می‌دهند. این موضوع می‌تواند منجر به احساس نادیده گرفته شدن کارکنان و در برخی احتمال ترک کار شود. برای ایجاد فرهنگ قدردانی در سازمان، رهبران باید تاثیرقدرت کلمه‌ی تشکر را دریابند و از الگوها …

مدیران عالی رتبه قدردانی نمی کنند ادامه مطلب »