پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نیست و‌ صرفاً جهت ادامه فرآیند برای انجام شدن مصاحبه می باشد.
به هر دلیلی در صورت عدم ثبت نام در دوره، این مبلغ برگشت داده میشود.

به بالای صفحه بردن